Stanovisko APV k zařazování dětí od dvou let do mateřské školy

V České republice dlouhodobě není koncepčně řešeno pojetí institucionální péče o děti raného věku. Rodiče mohou volit dobu čerpání rodičovské dovolené v rozmezí od dvou do čtyř let věku dítěte. Je dobře, pokud může rodina využívat delší období a sama poskytnout dítěti potřebné zázemí. Mnohé rodiny však z různých důvodů potřebují zajistit péči o dítě mladší tří let. Proto by měla být v dosahu vhodná instituce, která poskytne dětem a jejich rodinám kvalitní službu.

Mateřská škola je institucí, která se v České republice tradičně zaměřuje především na vzdělávání dětí od tří do šesti let. Tomu odpovídají nastavené podmínky i příprava budoucích učitelů, která směřuje zejména k dětem od tří let. V posledních letech však není výjimkou přijímání dětí mladších tří let do mateřské školy. Statistické údaje MŠMT uvádějí pro školní rok 2016/2017 zařazení 44 729 dětí mladších tří let do mateřských škol, což znamená téměř polovinu populačního ročníku těchto dětí. Přiložená tabulka dokládá poměrné zastoupení dětí ve školách zřizovaných obcemi, privátním sektorem a církvemi.

Počet dětí v MŠ

  celkem mladší dvou let dvouleté (narozené po 31. 12.) mladší tří let (narozené do 31. 12.) tříleté čtyřleté pětileté šestileté a starší
všechny druhy škol 362 653 950 18 510 25 269 91 390 100 118 105 869 20 547
z toho

 

priv. sektor 11 256 156 1 220 1 215 2 883 2 833 2 492 457
církev 1 986 2 76 114 513 534 591 156

Zdroj: MŠMT

Děti mladší tří let jsou přijímány do mateřských škol ve všech regionech České republiky. Nejčastějším důvodem přijímání těchto dětí do mateřských škol je zajištění úvazků učitelům, respektive naplnění počtu dětí ve třídách tak, aby byly zajištěny dva plné úvazky učitele ve třídě. Zdaleka ne všude byly současně s přijetím dětí mladších tří let adekvátně upraveny podmínky vzdělávání. Na tuto skutečnost upozorňuje také Česká školní inspekce.

MŠMT na základě těchto skutečností přistoupilo k legislativním opatřením pro zajištění optimálních podmínek pro vzdělávání dětí od dvou let. Asociace předškolní výchovy a další subjekty byly přizvány k vyjednávání úpravy zákona 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném, vyšším a dalším vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Všechny tyto úpravy právních předpisů a další opatření směřují k nastavení potřebných podmínek tak, aby mateřské školy mohly zajistit kvalitní péči o děti mladší tří let. Zároveň se zde stát zavazuje poskytnout mateřským školám pro naplnění právních úprav dostatečné finanční zajištění pro zařazování dětí od dvou let do mateřské školy, a to zejména snižováním počtu dětí ve třídě a posílením personálu ve třídách, kde jsou vzdělávány děti od dvou let. Nedílnou součástí úprav by se měly stát také změny v pregraduální a postgraduální přípravě učitelů mateřských škol, zejména v oblasti potřeb a rozvoje dětí raného věku a v oblasti kompetencí pro spolupráci s dalšími pracovníky (asistenti, chůvy).

Vývoj dítěte raného věku má svá specifika, která musí být akceptována. Dvouleté děti potřebují péči a osobní kontakt s učitelem, prostor pro vlastní rozvoj a přiměřené množství podnětů. Je velmi složité akceptovat potřeby všech dětí v mateřské škole bez další podpory zřizovatelů a státu. Asociaci předškolní výchovy dlouhodobě znepokojuje vzniklá situace, nevhodné podmínky, které zasáhnou děti, jejich rodiny i samotné učitele.

Proto považujeme tato opatření s ohledem na aktuální situaci za nutná. Předpokládáme, že přispějí k nastavení takových podmínek v mateřských školách, aby byly v co největší míře naplňovány potřeby všech dětí, jejich rodin i zaměstnanců škol. Zároveň těmito úpravami nebude ohroženo zachování kvality předškolního vzdělávání v mateřských školách.

Nejdůležitějšími úkoly mateřské školy se z tohoto pohledu jeví úprava podmínek v konkrétní mateřské škole, nastavení dobré spolupráce s rodinou dítěte, vzájemné sdílení, předávání dobrého vzoru, cílené a zároveň vstřícné formování rodičovských postojů s ohledem na potřeby dítěte.

Úkolem státu je naplnit dohodnuté podmínky, spolupracovat na dalších úpravách posilujících kvalitu a prestiž předškolního vzdělávání. Informovat, vést a podporovat zřizovatele k odpovědnosti za vytvoření dostatečného počtu míst v mateřských školách.

Všichni společně bychom měli komunikovat, rozvíjet odbornou diskusi pro hledání nejvhodnějších variant řešení. Provádět osvětu rodičovské veřejnosti vzhledem k potřebám dětí, významu rodinné péče a hodnotám pro příští generace. Vždy je možné hledat cesty, aby rodiny, které využívají instituci pro své děti, braly ohled na potřeby svých dětí a nevyužívaly nabídku dostupných služeb nad rámec nutnosti.

Věříme, že v roce 2020, tedy v době počátku účinnosti většiny právních úprav, budou společnost, zřizovatelé, rodiny i mateřské školy připraveni poskytovat dětem to nejlepší zázemí pro jejich osobnostní rozvoj. Do té doby by měly mateřské školy pečlivě zvažovat přijímání dětí mladších tří let, trvat na úpravě podmínek.

Žádná instituce nemůže nahradit dítěti rodinné zázemí, ale kvalitní instituce se zabezpečenými podmínkami se může stát pro mnoho dětí vhodným doplněním rodinné péče.

Mgr. Hana Splavcová
místopředsedkyně výboru