Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo a charakter spolku

 1. Název spolku je: Asociace předškolní výchovy, z. s. (dále jen „spolek“).
 2. Sídlem spolku je Praha.

Čl. II
Základní cíle a účel spolku

 1. Základním účelem spolku je usilovat o prosazení principu humanizace předškolní výchovy. Tím je míněno vycházet ve výchově z teorií osobnostně orientovaných, které se ve svých modelech přibližují dítěti a jeho vývojovým potřebám.
 2. V rámci humanizace chce spolek též usilovat o demokratický charakter předškolní výchovy založený na partnerských vztazích rodiny a výchovného zařízení. Spolek má zájem usilovat o celkové zvýšení úrovně předškolní výchovy a o vyšší prestiž učitelské profese tohoto oboru.
 3. V rámci těchto cílů má spolek zájem:
  a) podněcovat odborné diskuse nad problémy současného předškolního vzdělávání na všech úrovních,
  b) přispívat k ověřování realizace nových přístupů v praxi předškolního vzdělávání,
  c) podílet se na přípravě nových modelů předškolního vzdělávání,
  d) v zájmu humanizace předškolní výchovy působit na rodičovskou veřejnost a na veřejné mínění a tím chránit práva dítěte,
  e) působit v rámci účelu spolku na ostatní pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a ostatní odborníky, kteří se zabývají předškolními dětmi,
  f) spolupracovat s odborníky jiných profesí, zabývajícími se dítěte předškolního věku a s odborníky stejného zaměření v zahraničí.

Čl. III
Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, jejíž přihlášku schválí výbor spolku.
 2. Členství zaniká:
  a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku,
  b) rozhodnutím výboru spolku o vyloučení člena,
  c) úmrtím člena.
 3. Člen má právo:
  a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
  b) účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen,
  c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
  d) podílet se na stanovování cílů a účelu spolku.
 4. Člen má povinnost:
  a) dodržovat tyto stanovy,
  b) jednat v souladu s usneseními orgánů spolku,
  c) jednat v souladu s cíli a účelem spolku a napomáhat k jejich uskutečnění,
  d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
  e) řádně plnit funkce, do kterých bude zvolen.

Čl. IV
Organizační uspořádání

Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) kontrolní komise.

Čl. V 
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku. V případě potřeby může být výborem určena online forma zasedání, tato skutečnost musí být sdělena v pozvánce. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku.
 3. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze v určenou hodinu, koná se o půl hodiny později náhradní členská schůze na stejném místě. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 5. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 6. Spolek připouští rovněž rozhodování „per rollam“. V takovémto případě zašle osoba oprávněná svolat členskou schůzi návrh rozhodnutí na e-mailovou adresu všech členů. Návrh rozhodnutí obsahuje také lhůtu pro vyjádření člena, která nesmí být kratší než 15 dnů od odeslání návrhu na rozhodnutí, a podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Člen hlasuje rovněž v e-mailové formě. Nedoručí-li člen ve lhůtě určené v návrhu na rozhodnutí osobě oprávněné ke svolání členské schůze souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů. Konečné rozhodnutí musí být bez zbytečného odkladu sděleno členům. Pro hlasování „per rollam“ se přiměřeně použije ust. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, o hlasování per rollam.
 7. Členská schůze:
  a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
  b) rozhoduje o zániku spolku, pro přijetí takového usnesení však musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů spolku,
  c) volí výbor spolku,
  d) volí kontrolní komisi spolku,
  e) schvaluje rozpočet na další období, zprávu o činnosti za minulé období, zprávu o kontrolní činnosti,
  f) určuje konkretizaci činnosti spolku pro další období,
  g) stanovuje výši členských příspěvků.

Čl. VI
Výbor

 1. Spolek má kolektivní statutární orgán – výbor.
 2. Výbor spolku má minimálně 5 členů. Jeho funkční období trvá 5 let.
 3. Pro rozhodování výboru spolku se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o rozhodování členské schůze.
 4. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 5. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Výbor se schází minimálně 4× ročně. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.
 6. Výbor spolku:
  a) realizuje činnost schválenou členskou schůzí,
  b) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
  c) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti,
  d) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena,
  e) volí ze svého středu předsedu spolku, 2 místopředsedy a tajemníka,
  f) zřizuje dle potřeby pracovní skupiny,
  g) svolává členskou schůzi.
 7. Za spolek podepisuje předseda výboru spolku nebo místopředseda výboru spolku tak, že ke svému podpisu připojí údaje o spolku.

VII.
Kontrolní komise

 1. 1) Kontrolní komise má 3 členy.
 2. 2) Kontrolní komisi volí členská schůze.
 3. 3) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. V případě zjištění nedostatku je kontrolní komise povinna o tomto informovat výbor spolku a předložit mu návrh odstranění nedostatku.
 4. 4) Kontrolní komise rovněž vypracovává zprávu o kontrolní činnosti, kterou předkládá členské schůzi ke schválení.

Čl. VIII
Hospodaření spolku

 1. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, příjmy z činnosti spolku (které však netvoří zisk), dary, dotace a účelově zaměřené granty.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečnění účelu a cíle spolku v souladu s těmito stanovami.
 3. Za účelné hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, a to zejména jím zvolený tajemník. Na tuto činnost rovněž dohlíží kontrolní komise.

Čl. IX
Zánik spolku

 1. V případě zániku spolku jmenuje výbor likvidátora, který provede likvidaci spolku.

Čl. X
Zpracování osobních údajů

 1. Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. Seznam členů spolku obsahuje údaje o členech a čekatelích členství (osobách, které podaly přihlášku do spolku). Seznam členů je veden v listinné i elektronické podobě. Údaje o bývalých členech jsou vymazány bez zbytečného odkladu po zániku členství. Údaje o čekatelích členství jsou uchovávány do schválení/zamítnutí členství, nejdéle však po dobu jednoho roku od podání přihlášky. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.
 2. Údaje ze seznamu členů spolu jsou využívány primárně pro potřeby interního chodu spolku a jsou zpracovány pro účely oprávněných zájmů spolku, které jsou definovány stanovami. Za zpracování, evidenci, ochranu a bezpečné uložení těchto výkazů je zodpovědný pověřený člen výboru.
 3. V seznamu členů se o členovi vedou povinně tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, elektronická doručovací adresa, datum vzniku členství ve spolku, typ vykonávané funkce. V seznamu se dále volitelně vedou doplňující údaje: poštovní doručovací adresa, identifikace zaměstnavatele, telefonní kontakt.
 4. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku poté, co se dozví o vzniku nebo zániku členství nebo o změně údajů zapsaných v seznamu členů. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů provádí pověřený člen výboru.
 5. Člen je povinen oznámit výboru spolku každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.
 6. Seznam členů je zpřístupněn pouze členům spolku prostřednictvím webových stránek spolku. Předseda výboru je zároveň odpovědný za ochranu seznamu členů a bezpečné uložení a je pověřen ke komunikaci s dozorovým úřadem. Člen má právo své údaje označit jako nepřístupné pro ostatní členy s výjimkou členů výboru spolku.
 7. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly na základě žádosti člena změněny nebo vymazány. Na místo zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, manželka, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

Tyto stanovy byly schváleny náhradní členskou schůzí dne 29. 3. 2022.