Kdo jsme

Asociace předškolní výchovy (dále „APV“) je dobrovolným zájmovým sdružením občanů i právnických osob, působícím na území ČR. Byla registrována Ministerstvem vnitra dne 8. 2. 1991 (pod číslem VSP/1-5041/91, IČO 15273661).
Zabývá se především pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a etickovýchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období.
Usiluje o zlepšení informovanosti učitelské i rodičovské veřejnosti a spolupracuje s dalšími partnerskými organizacemi u nás i v zahraničí.
Prostřednictvím svých zástupců v poradních orgánech a v komisích MŠMT se podílí na přípravě legislativních materiálů pro předškolní výchovu.
V rámci těchto cílů chce APV:
  1. podněcovat odborné diskuse nad problémy současné předškolní výchovy
  2. přispívat k ověřování realizace nových přístupů v praxi předškolní výchovy
  3. podílet se na přípravě nových modelů předškolní výchovy
  4. působit na rodičovskou veřejnost a na veřejné mínění, a tím chránit práva dítěte
  5. ovlivňovat ostatní pedagogické pracovníky (zabývající se dětmi 4–8letými)
  6. spolupracovat s odborníky jiných profesí, zabývajícími se dítětem předškolního věku
APV pořádá odborné a doplňkově vzdělávací akce – diskusní setkání k aktuální problematice, setkání s renomovanými odborníky, odborné dílny, podporuje studijní, ediční a propagační činnost (např. soutěž Správná hračka), vykonává poradenskou a informační službu.
Roční výše členského poplatku činí 200 Kč.