Orgány APV

Nejvyšším orgánem APV je schůze spolku. Schůzi spolku svolává výbor nejméně jednou do roka.

Výbor řídí činnost APV v době mezi zasedáními spolku.

Schválené
předsedkyně výboru
Schválené
místopředsedkyně výboru
Schválené
místopředsedkyně výboru
Schválené
Schválené

Kontrolním orgánem spolku je revizní komise, která kontroluje činnost výboru.