Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se diskutovalo o povinném předškolním vzdělávání a o zařazování dvouletých dětí do mateřských škol

Ve dnech 13. a 14. ledna 2017 se konala na Pedagogické fakultě UK konference Aktuální otázky předškolního vzdělávání, zaměřená na dvě hlavní témata spojená s poslední novelizací školského zákona: přijímání dvouletých dětí do mateřských škol a povinné předškolní vzdělávání. Konference byla pořádána katedrou primární pedagogiky PedF UK, Asociací předškolní výchovy a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti. Záštitu jí poskytli ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., prorektorka Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., a děkan PedF UK prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. Konferenci navštívilo přes 270 účastníků z řad akademických pracovníků, učitelek a ředitelek mateřských škol, zástupců orgánů státní správy a dalších zainteresovaných osob.

Konference byla zahájena úvodním slovem náměstka ministryně školství prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., a příspěvkem prorektorky UK prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., která mj. informovala o projektu OP VVV na podporu pregramotností a didaktiky předškolního vzdělávání, který PedF UK řeší ve spolupráci s ostatními pedagogickými i některými dalšími fakultami. Do projektu budou též zapojeny mateřské školy z různých regionů.

V plénu dále vystoupili Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová (MŠMT), která shrnula hlavní legislativní změny po novelizaci školského zákona z ledna 2016. PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (PedF UK) hovořila o významu předškolního vzdělávání pro rozvoj dítěte a upozornila mj. na nutnost hledání rovnováhy mezi potřebami dětí, rodičů a ostatních aktérů. Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (FF UK) ve svém příspěvku vyzdvihla význam rodiny pro přípravu dítěte na školu, zamýšlela se také nad pojetím „úspěšného dítěte“. MUDr. Martin Gregora (Nemocnice Strakonice) vystoupil s příspěvkem k problematice přijímání neočkovaných dětí do mateřských škol a shrnul důvody pro očkování dětí. PhDr. Irena Borkovcová (ČŠI) seznámila s hlavními výstupy inspekční činnosti České školní inspekce ve školním roce 2015/2016 a vyzdvihla stále se zlepšující podmínky předškolního vzdělávání.

Hlavní program konference pokračoval odpoledne tradičním odborným setkáním s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které bylo tentokrát věnováno častým neurovývojovým poruchám v dětství. První konferenční den byl zakončen pracovním setkáním zástupců pedagogických fakult, které mají akreditován studijní obor Učitelství pro mateřské školy.

Druhý den konference nabídl prostor pro hlubší diskusi o problematice zařazování dvouletých dětí do mateřských škol a nad otázkou povinného předškolního vzdělávání. Těmto tématům byly věnovány samostatné sekce, v rámci kterých zazněly i ukázky dobré praxe, což přispělo ke zklidnění některých obav, které v terénu novela školského zákona vyvolává. Účastníci ocenili vysokou odbornou úroveň dvoudenního jednání, pestrost prezentovaných názorů a především prostor pro odbornou diskusi a sdílení zkušeností.

Doprovodný program konference zahrnoval výstavu didaktických pomůcek k rozvoji pregramotností v mateřské škole, výstavu studentských prací a prezentaci produkce několika nakladatelství odborné literatury.