Podpora dětí-cizinců v mateřské škole

Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s odlišným mateřským jazykem, došlo k úpravě právních předpisů, které zajišťují dětem-cizincům v povinném předškolním vzdělávání podporu nad rámec podpůrných opatření poskytovaných na základě doporučení školského poradenského zařízení, tedy bez časové prodlevy a nutné kooperace rodiny dítěte, bez nutnosti o finanční podporu samostatně žádat. Nárok na financování skupiny pro jazykovou přípravu vyplývá z výkazů, které každá mateřská škola na začátku školního roku předkládá.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání od 1. září 2021, kde mohou ředitelé a učitelé mateřských a základních škol najít nejen popis závazných změn, ale také části informačního a doporučujícího charakteru. Tento materiál byl všem školám doručen před začátkem školního roku. Dostupný je také zde: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/Metodika-ke-vzdelavani-cizincu-MS-a-ZS.pdf

S proměnou právních předpisů byl upraven i Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Potřebný dodatek školního vzdělávacího programu by měl poskytnout informace o tom, že:

  • je jazyková podpora poskytována dětem od počátku docházky do mateřské školy;
  • je cíleně podporován rozvoj českého jazyka všech dětí;
  • je v případě odpovídajícího počtu dětí cizinců zřízena skupina nebo skupiny pro jazykovou přípravu v souladu s právními předpisy, včetně časového vymezení a možnosti doplnění skupiny dalšími dětmi s obdobnou potřebou.

O finanční prostředky na vedení skupiny pro jazykovou přípravu nemusí škola žádat. Finance budou školám poskytnuty automaticky, na základě dat z výkazů, a to navýšením PHmax (soukromým a církevním školám navýšením normativu).

Další informace a podporu pro práci s dětmi najdete také zde: https://cizinci.npi.cz/metodiky/materialy-pro-ms/; https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2019/12/meta_deti_s_omj_v_ms_metodika_1vyd.pdf.